Regulamin

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin szkoły językowej www.easydeutsch.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zapisu na kurs językowy.

Serwis www.easydeutsch.pl należy do:

MAGDALENA WÓJCIK

Jasielska 125A

38-120 Czudec

NIP: 8191629574

REGON: 387659443

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@easydeutsch.pl lub dzwoniąc pod numer 515-538-996.

&1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://easydeutsch.pl/regulamin/
 4. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://easydeutsch.pl
 5. Sprzedawca – MAGDALENA WÓJCIK, Jasielska 125A, 38-120 Czudec. NIP: 8191629574, REGON: 387659443
 6. Active Now – system zarządzania zapisami na lekcje językowe, udostępniający panel kursanta, możliwość regulowania należności za kursy, odwoływanie zajęć, śledzenie postępów

&2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu, Kupujący może dokonać zakupu kursów językowych uwidocznionych na stronach Serwisu. Zapisy na kurs bezpośrednio prowadzone są poprzez system Active Now.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Wszystkie ceny kursów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
 5. O udziale w zajęciach ostatecznie decyduje prowadzący.
 6. Szkoła organizuje kursy w trybach:
  a) stacjonarnym – zajęcia organizowane w siedzibie szkoły przy ulicy Miłocińskiej 1A w Rzeszowie
  b) online – zajęcia organizowane za pomocą platformy Click Meeting z udziałem lektora na żywo
 7. Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz odpowiednią kadrę lektorską, które pozwalają na przeprowadzenie kursów z zachowaniem należytej jakości zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line
 8. Uczestnik kursu, zwany dalej kursantem, jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie warunków technicznych umożliwiających uczestnictwo w zajęciach on-line.
 9. Zapisy na kurs są organizowane cały rok w trybie ciągłym.
 10. Nieobecność na kursie nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny kursu.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do przełożenia zajęć w wyjątkowych sytuacjach (okres pandemii, choroba prowadzącego

&3
Zapisy na kursy

 1. W ramach serwisu Sprzedający może wyświetlać formularz zapisu z platformy Active Now, poprzez który kursant może zapisać się na zajęcia drogą elektroniczną. W systemie tym Kursant będzie miał możliwość podglądu bieżących informacji na temat kursu (Strefa klienta Easy Deutsch)
 2. Po zapisaniu na kurs, kursant musi czekać na zaakceptowanie oraz potwierdzenie miejsca w grupie przez Administratora systemu. W tym momencie użytkownik otrzyma z platformy Active Now mail informujący o oczekiwaniu na zatwierdzenie zajęć. Po potwierdzeniu zapisu użytkownik zostanie o tym poinformowany w kolejnej wiadomości e-maik.
 3. Po akceptacji  oraz po akceptacji ze strony szkoły kursant będzie mógł:
  a) Zapłacić za kurs przelewem tradycyjnym
  b) Skorzystać z możliwości rejestracji w systemie Active Now, założenia tam konta klienta i opłacenia kursu szybkimi płatnościami za pomocą systemu płatności Tpay. Z tego tytułu nie będą doliczane do opłaty za kurs żadne dodatkowe opłaty.
 4. Podstawową usługą na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zapisu na kurs językowy. Zapis taki jest możliwe bez zakładania konta w Serwisie jedynie na podstawie uzupełnionego formularza kontaktowego.
 5. Założenie konta w systemie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu platformy Active Now, formularza rejestracyjnego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Raty za wybrany kurs są płatne za pośrednictwem systemu Tpay, do którego dostęp Kursant otrzyma po założeniu konta w strefie klienta Easy Deutsch w aplikacji ActiveNow.

&4
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Zajęcia grupowe

 1. Szkoła zapewnia słuchaczowi kursu językowego następujące warunki nauki:
 2. nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki;
 3. metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;
 4. każdy stopień nauki kończy test określający poziom zaawansowania;
 5. grupy dobierane są na podstawie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego słuchaczy; warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie testu w szkole lub online;
 6. nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
 7. liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;
 8. ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana (szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin kursu, jeśli liczba słuchaczy w grupie zmniejszy się w trakcie trwania kursu i będzie mniejsza niż 4);
 9. słuchacz otrzymuje podręcznik i materiały dodatkowe;
 10. słuchacz, który był obecny na minimum 60% zajęć, zdał test końcowy oraz uiścił wszystkie opłaty związane z kursem, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu danego stopnia;
 11. zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw. online)

&5
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  c) posiadanie aktywnego konta e-mail
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a) naruszających dobre imię osób trzecich;
  b) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  c) naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  d) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  e) namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 4. Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.

&6
Formy realizacji zamówienia

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia w zależności od wybranego rodzaju kursu:
  1. realizacja kursu w formie stacjonarnej według harmonogramu ustalonego i przedstawionego do akceptacji przez Sprzedającego,
  2. w przypadku kursów on-line realizacja kursu w formie zdalnej według harmonogramu ustalonego i przedstawionego do akceptacji przez Sprzedającego. Kursy on-line odbywają się za pomocą platformy Click Meeting.

&7
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy.

&8
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Osoby rezygnujące z udziału w kursie otrzymują zwrot wpłaconych środków za niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie

trzeciej lekcji. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartej lekcji,środki nie będą

zwracane.

 1. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć pod adresem: https://easydeutsch.pl/formularz-odstepiania-od-umowy/

&9
Tryb postępowania reklamacyjnego

&10
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://easydeutsch.pl/polityka-prywatnosci/

&11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Kupujący, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2022 r.
 4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.